Difference between revisions of "Yabause translation/da"

From Yabause
Jump to: navigation, search
(Wikyts: Updated da translation)
(Wikyts: Updated da translation)
Line 350: Line 350:
 
  |<nowiki>Hex value(s)</nowiki>||<nowiki>Hex Værdi(er)</nowiki>
 
  |<nowiki>Hex value(s)</nowiki>||<nowiki>Hex Værdi(er)</nowiki>
 
  |-
 
  |-
  |<nowiki>Hide Menubar</nowiki>||<nowiki>Skjul Menubar</nowiki>
+
  |<nowiki>Hide Menubar</nowiki>||<nowiki>Skjul Menulinje</nowiki>
 
  |-
 
  |-
  |<nowiki>Hide Toolbar</nowiki>||<nowiki>Skjul Værktøjer</nowiki>
+
  |<nowiki>Hide Toolbar</nowiki>||<nowiki>Skjul Værktøjslinje</nowiki>
 
  |-
 
  |-
 
  |<nowiki>ISO-File Virtual Drive</nowiki>||<nowiki>Virtuelt ISO-Fil Drev</nowiki>
 
  |<nowiki>ISO-File Virtual Drive</nowiki>||<nowiki>Virtuelt ISO-Fil Drev</nowiki>
Line 748: Line 748:
 
  |<nowiki>http://www.monkeystudio.org</nowiki>||<nowiki>http://www.monkeystudio.org</nowiki>
 
  |<nowiki>http://www.monkeystudio.org</nowiki>||<nowiki>http://www.monkeystudio.org</nowiki>
 
  |-
 
  |-
  |<nowiki>toolBar</nowiki>||<nowiki>Værktøjer</nowiki>
+
  |<nowiki>toolBar</nowiki>||<nowiki>Værktøjslinje</nowiki>
 
  |}
 
  |}

Revision as of 18:25, 16 July 2015

en da
%1 Images (*.%2) %1 Billeder (*.%2)
%1/%2 blocks free %1/%2 Blokke fri
&About... &Om...
&Action Replay &Action Replay
&Backup Manager... &Sikkerhedskopi håndtering
&Browse &Gennemse
&Cancel &Annuller
&Capture Screen &Skærmbillede
&Cheat List &Snyde Liste
&Cheats &Snydekoder
&Cheats List... &Snydekode liste
&Clear &Ryd
&Close &Luk
&Debug &Fejlfind
&Delete &Slet
&Emulation &Emulering
&File &Filer
&Frame Skip/Limiter &Frame Skip/Begræns FPS
&Fullscreen &Fuld Skærm
&Help &Hjælp
&Layer &Lag
&Load From File &Læs Fra Fil
&Log &Logbog
&Master SH2 &Master SH2
&Memory Transfer &Hukommelses Overførsel
&OK &Okay
&Pause &Pause
&Quit &Forlad
&Raw Memory Address &Rå Hukommelse Adresse
&Reset &Nulstil
&Save To File &Gem Til Fil
&Settings... &Instillinger...
&Slave SH2 &Slave SH2
&Tools &Værktøjer
&Transfer &Overførsel
&View &Vis
16 Mbit Backup Ram 16 Mbit Sikkerhedskopi RAM
16 Mbit ROM 16 Mbit ROM
16-bit 16-bit
16-bit Relative value(s) 16-bit Relative Værdi(er)
32 Mbit Backup Ram 32 Mbit Sikkerhedskopi RAM
32 Mbit Dram 32 Mbit Dram
32-bit 32-bit
3D Control Pad 3D Control Pad
4 Mbit Backup Ram 4 Mbit Sikkerhedskopi RAM
503/512 blocks free 503/512 Blokke fri
510/512 blocks free 510/512 Blokke fri
8 Mbit Backup Ram 8 Mbit Sikkerhedskopi RAM
8 Mbit Dram 8 Mbit Dram
8-bit 8-bit
8-bit Relative value(s) 8-bit Relative Værdi(er)
<font color="red"><b>WARNING:</b> Master Codes are <b>NOT</b> supported.</font> <font color="red"><b>ADVARSEL:</b> Mester Koder er <b>IKKE</b> understøttet.</font>
About... Om...
Action Replay Code : Action Replay Kode
Add Tilføj
Add Action Replay Code Tilføj Action Replay Kode
Add Cheat Tilføj Snydekode
Add Codes... Tilføj Koder...
Add Raw Memory Code Tilføj Rå Hukommelses Kode
Address Adresse
Address : Adresse :
Advanced Avanceret
Always Altid
Are you sure you want to delete '%1' ? Er du sikker på du vil slette '%1' ?
Are you sure you want to format '%1' ? Er du sikker på du vil formatere '%1' ?
Asia (NTSC) Asiatisk (NTSC)
Asia (PAL) Asiatisk (PAL)
Auto-detect Automatisk-registrering
Autostart Automatisk Opstart
Awaiting input for Afvent Input til
Axis Akse
Backtrace Tilbagesporing
Backup Ram Manager Sikkerhedskopi RAM håndtering
Binary Files (*.bin) Binære Filer (*.bin)
Bios Bios
Block Size : Blok Størrelse
Browse Gennemse
Byte Byte
Byte Write Skriv til byte
CD Images (*.iso *.cue *.bin) CD billede (*iso *cue *bin)
Cancel Annuller
Cannot initialize Kan ikke initialisere
Cannot initialize Windows SPTI Driver Kan ikke initialisere Windows SPTI Driver
Cart/Memory Kort/Hukommelse
Cartridge Kassette
Cd-Rom CD-Rom
Central/South America (NTSC) Central/Syd Amerika (NTSC)
Central/South America (PAL) Central/Syd Amerika (PAL)
Cheat &Search... Snyd &Søg...
Cheat Search Søg snydekoder
Cheat Type Snydekode type
Cheats Snydekoder
Cheats File Snydekode file
Choose a binary file Vælg en binær fil
Choose a cartridge file Vælg en kassette fil
Choose a cdrom drive/mount point Vælg et CD-Rom drev/monterings punkt
Choose a cheat file to open Vælg en snydekode fil at åbne
Choose a cheat file to save to Vælg en snydekode fil at gemme til
Choose a file to save your state Vælg en fil til at gemme det sted du er nået til
Choose a location for binary file Vælg et sted for den binære fil
Choose a location for your screenshot Vælg et sted for dine skærm billeder
Choose a memory file Vælg en hukommelses fil
Choose a mpeg rom Vælg en mpeg rom
Clear configuration Ryd konfiguration
Close Luk
Code Kode
Code Breakpoints Kode Stoppunkt
Comment : Kommentar :
Common Control Registers Fælles Kontrol Registrer
Compare Type Sammenlign Type
DSP Control Registers DSP Kontrol Registrer
DSP Registers DSP Registrer
Data Size Data Størrelse
Data Size : Data Størrelse :
Data Type Data Type
Debug CPU Fejlfind CPU
Debug M68K Fejlfind M68K
Debug Master SH2 Fejlfind Master SH2
Debug SCU DSP Fejlfind SCU DSP
Debug Slave SH2 Fejlfind Slave SH2
Debug VDP1 Fejlfind VDP1
Debug VDP2Viewer Fejlfind VDP2Viewer
Del Fjern
Delete Slet
Description Beskrivelse
Description : Beskrivelse :
Device List Enhedsliste
DirectX Input Interface DirectX Indgangs Brugerflade
DirectX Sound Interface DirectX Lyd Brugerflade
Disabled Deaktiveret
Disassembled Code Adskildt kode
Display Enabled Vis som Aktiveret
Display on Hover Vis ved kør hen over
Down Ned
Download Fil hentning
Draw End Tegn Slutning
Dummy CD Drive CD Drive Kopi
Dummy Input Interface Indgangs Kopi Brugerflade
Dummy OSD Interface OSD Kopi Brugerflade
Dummy Sound Interface Lyd Brugerflade Kopi
Dummy Video Interface Video Brugerflade Kopi
Edit configuration Rediger Konfiguration
Emu-Compatibility Emu-Kompatibilitet
Emulation Emulering
Enable Aktiver
Enable Frame Skip/Limiter Aktiver Frame Skip/Begræns FPS
Enabled Aktiveret
End Address: Slut Adresse:
English Engelsk
Enter New Value Indtast Ny Værdi
Europe + others (PAL) Europa + Andre (PAL)
Exact Præcis
FPS FPS
File Filer
File Name : Fil Navn :
File transfer Fil Overførsel
File: Fil:
Format Formater
Frame Skip/Limiter Frame Skip/Begræns FPS
French Fransk
From Fra
From File Fra Fil
From File... Fra Fil...
Fullscreen Fuld Skærm
Fullscreen Resolution Fuld Skærms Opløsning
General Generelt
General Info Generel Info
German Tysk
Glut OSD Interface Glut OSD Brugerflade
Goto Address Gå til Adresse
Greater then Større End
Hard Reset Hard Reset
Height Højde
Hex value(s) Hex Værdi(er)
Hide Menubar Skjul Menulinje
Hide Toolbar Skjul Værktøjslinje
ISO-File Virtual Drive Virtuelt ISO-Fil Drev
Information... Information...
Input Indgang
Invalid Address Ugyldig Adresse
Invalid Value Ugyldig Værdi
Italian Italiensk
Japan (NTSC) Japansk (NTSC)
Japanese Japansk
Japanese Modem Moderne Japansk
Korea (NTSC) Koreansk (NTSC)
L&oad State Indlæs det sted du er nået til
Language : Sprog :
Layer Lag
Left Venstre
Left trigger Venstre Trigger
Less than Mindre End
Linux CD Drive Linux CD Drev
Load Indlæs
Load State Indlæg det sted du er nået til
Load State As Indlæs det sted du er nået til som
Load as executable Læs som en kørbar fil
Local Coordinates Lokale Koordinater
Log Logbog
Long Lang
Long Write Skriv til Lang
Loop Track Clear Ryd Track Loop
Loop Track Start Start Track Loop
M68K M68K
M68K Registers M68K Registrer
MSH2 MSH2
Master SH2 Master SH2
Memory Hukommelse
Memory &Editor Hukommelse &Editor
Memory Breakpoints Hukommelses Stoppunkt
Memory Dump dump Hukommelse
Memory Editor Hukommelses Editor
Memory Search Søg efter Hukommelse
Memory Transfer Søg efter Overførsel
Memory dump dump Hukommelse
Middle Midten
Mouse Mus
Mouse Configuration Musse Konfigurationer
Mpeg ROM Mpeg ROM
NBG0 NBG0
NBG0/RBG1 Info NBG0/RBG1 Info
NBG1 NGB1
NBG1 Info NGB1 Info
NBG2 NGB2
NBG2 Info NGB2 Info
NBG3 NGB3
NBG3 Info NGB3 Info
Netlink Netlink
Never Aldrig
None Ingen
Normal Sprite Normalt Sprite
North America (NTSC) Nord Amerika (NTSC)
OSD Core OSD Kerne
Ok Okay
On fullscreen På Fuld Skærm
On message På besked
Open &CD Rom... Åben &CD Rom...
Open &ISO... Åben &ISO...
Open CD Rom Åben CD-Rom
OpenGL Video Interface OpenGL Video Brugerflade
Options Valgmuligheder
Other Debug Andre fejlfindinger
Pad Pad
Pad Configuration Pad Konfiguration
Pause Pause
Press Esc key to cancel Tryk på ESC knappen for at annullere
Pro Action Replay Pro Action Replay
Qt Keyboard Input Interface Qt Keyboard Indgangs Brugerflade
Quit Afslut
R&un Kør
RBG0 RBG0
RBG0 Info RBG0 Info
Read Læs
Region Region
Registers Registrer
Reset Nulstil
Resolution Opløsning
Right Højre
Right trigger Højre Trigger
Run Kør
S&ave State gem det sted du er nået til som
SCSP SCSP
SCU-DSP SCU-DSP
SDL Joystick Interface SDL Joystick Brugerflade
SDL Sound Interface SDL Lyd Brugerflade
SH2 Debugger Interpreter SH2 Fejlfindings fortolkning
SH2 Dynamic Recompiler SH2 Dynamisk Recompiler
SH2 Interpreter SH2 Fortolkning
SH2 Registers SH2 Registrer
SSH2 SSH2
Save Gem
Save As WAV Gem Som WAV
Save Bitmap Gem Bitmap
Save Information Gem Information
Save List Gem Liste
Save MD0 Gem MD0
Save MD1 Gem MD1
Save MD2 Gem MD2
Save MD3 Gem MD3
Save Program Gem Program
Save Selected Gem Markeret
Save Slot Registers Gem Registrer plads
Save State Gem Status
Save State As Gem Status Som
Save States Gem Statusser
Sc&reenshot Skærm Billeder
Screen Enabled Skærm Aktiveret
Screenshot Skærm Billede
Search Søg
Search Criteria Søge Kriterier
Search Memory Søg Efter hukommelse
Search Value: Søg efter Værdi
Search/Add Cheats Søg/Tilføj Snydekode
Select a file to load your state Vælg en fil at indlæse din Status
Select your iso/cue/bin file Vælg din iso/cue/bin fil
Set PC to Start Address Set PC til Start Adresse
Settings Indstillinger
Shortcuts Genveje
Show FPS Vis FPS
Show Log Window Vis Logbog's Vindue
Signed Signeret
Signed 16-bit value 16-bit signeret værdi
Signed 32-bit value 32-bit signeret værdi
Signed 8-bit value 8-bit signeret værdi
Slave SH2 Slave SH2
Slot Info Plads Info
Slot Number: Plads Nummer
Software OSD Interface OSD Software Brugerflade
Software Video Interface Video Software Brugerflade
Sound Lyd
Sound Core Lyd Kerne
Spanish Spansk
Start Start
Start Address: Start adresse
Start in Fullscreen Start i fuld skærm
Status Status
Step Into Hop Ind I
Step Out Hop Ud Af
Step Over Hop Over
Store Opbevar
Synchronize Saturn internal clock with set time Synkroniser Saturn's Interne Clock med en sat tid
System Clipping Coordinates System Klipnings Koordinater
Text Tekst
Texture Tekstur
To Til
To File... Til Fil...
Tools Værktøjer
Track Inf Loop Results Følg Uendelige Loop resultater
Transfer Overfør
Translation Oversættelse
Type: Type:
Unable to add code Kunne ikke tilføje Kode
Unable to change description Kunne ikke ændre beskrivelse
Unable to open file for loading Kunne ikke åbne fil til læsning
Unable to open file for saving Kunne ikke åbne fil til at gemme
Unable to remove code Kunne ikke fjerne Kode
Unknow (%1) Ukendt (%1)
Unsigned Ikke signeret
Unsigned 16-bit value Ikke signeret 16-bit værdi
Unsigned 32-bit value Ikke signeret 32-bit værdi
Unsigned 8-bit value Ikke signeret 8-bit værdi
Up Op
Upload Overfør
Use System Locale Brug systemets lokale
VDP1 Vdp1
VDP1 Command Info VDP1 Kommando Info
VDP1 Command List VDP1 Kommando Liste
VDP2 Vdp2
Value Værdi
Value : Værdi :
Value: Værdi:
Vdp1 Vdp1
Vdp2 Vdp2
Video Video
Video Core Video Kerne
Video Driver Video Driver
Video Format Video Format
View Vis
Viewer Fremviser
Waiting Input... Afventer Indtastning...
Width Bredde
Window Resolution Vindue Opløsning
Windows SPTI Driver Windows SPTI Driver
Word Ord
Word Write Skriv til Ord
Write Skriv
Yabause Cheat Files (*.yct);;All Files (*) Yabause Snydekode Filer (*.yct);;All Files (*)
Yabause Qt GUI Yabause Qt GUI
Yabause Qt Gui<br />Based on Yabause %1<br /><a href="http://yabause.org">http://yabause.org</a><br />The Yabause Team<br /><a href="mailto:pasnox@gmail.com">Filipe AZEVEDO</a> Yabause Qt Gui<br />Baseret på Yabause %1<br /><a href="http://yabause.org">http://yabause.org</a><br />Yabause Team'et<br /><a href="mailto:pasnox@gmail.com">Filipe AZEVEDO</a>
Yabause Save State (*.yss) Yabause Gemme Statusser (*.yss)
Yabause is not initialized, can't manage backup ram. Yabause er ikke initialiseret, kan ikke håndtere sikkerhedskopi RAM
http://www.emu-compatibility.com/yabause/index.php?lang=uk http://www.emu-compatibility.com/yabause/index.php?lang=da
http://www.monkeystudio.org http://www.monkeystudio.org
toolBar Værktøjslinje